พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
สระน้ำพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
สระน้ำพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
จำลองสถูปสำริดพระบรมสารีริกธาตุ
จำลองสถูปสำริดพระบรมสารีริกธาตุ
ทางเดินเข้าพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
ทางเดินเข้าพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
กระติบข้าวใหญ่
กระติบข้าวใหญ่ สิ่งที่มีอยู่ประจำทุกบ้านของคนอีสาน
พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี
พระพิมพ์ พระแผงที่พบใต้พระบรมธาตุนาดูน
พระพิมพ์ พระแผงที่พบใต้พระบรมธาตุนาดูน
การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่นาดูน
การค้นพบอันยิ่งใหญ่ที่นาดูน
พระบรมสารีริกธาตุ
พระบรมสารีริกธาตุ
หุ่นจำลองพุทธณฑลอีสาน
หุ่นจำลองพุทธณฑลอีสาน
หุ่นจำลองพุทธณฑลอีสาน
หุ่นจำลองพุทธณฑลอีสาน