พระพุทธมงคล
พระพุทธมงคล (Praput MongKol)
วัดพระยืน
พระพุทธมงคล วัดพระยืน
พระพุทธมงคลวัด พระยืน
พระพุทธมงคล วัดพระยืน
พระพุทธมงคล วัดบ้านสระ
พระพุทธมงคล วัดบ้านสระ
พระพุทธมงคล วัดพระยืน
พระพุทธมงคล วัดพระยืน
พระพุทธมงคล วัดพระยืน
พระพุทธมงคล วัดพระยืน